Namaskar πŸ™

I’m Swapnil. Nice to meet you πŸ™‚

I’m a community manager and front-end developer based in Pune, MH, India. I work as a liaison between an organization and its audience that helps move businesses forward. I have a keen interest in web accessibility, User Experience, and Customer Experience processes.Β I’m passionate about using data-driven techniques to discover the perfect products for the right market, then bringing those products to life.

A continual focus of mine is building amazing experiences for the mobile web, from blazing performance to progressive web apps to solid mobile user experiences. This, of course, translates to the desktop as well, where optimizations for mobile improve site performance overall and result in a seamless device-to-device experience for users.

Swapnil Patil

I make people smile

Not by being funny, but by building things. Like applications, interfaces, teams and data-driven yet human strategies β€” are some of the things I love to create.

Technology

I’m fluent in PHP, CSS, and Javascript and I’ve used several different frameworks to build websites. I have worked with CMS systems like WordPress, Drupal, and Adobe EM. My current favorite is ReactJS, particularly paired with GatsbyJS to make incredibly fast, static, JS-powered websites.

Picking up new frameworks and technologies comes easy to me. After all, it’s not about what you know; it’s what you can figure out. I pride myself on being able to figure out just about anything.

Work

I’m currently a community manager at Axelerant, where we build software to fuel digital experiences. We work with businesses like Wunderman Thomson, Acquia, Wildstyle Network, and Lonely Planet to streamline their web presence and help them achieve and maintain business goals.

Previously, I worked for Dream Sports, Dream Sports is a sports technology company with brands such as Dream11, FanCode, DreamX, DreamSetGo, and DreamPay in its portfolio. Dream Sports is executing its vision of β€˜Make Sports Better’ by providing multiple avenues for fans to deeply engage with the sports they love through fantasy sports, content, commerce, experiences, and events, among others.

I work remotely, mostly from my home office. I love the freedom and independence of remote work, but I also thrive on interaction with my team.

I also build side projects in my spare time. You can see more about these on my Github profile.

Finally, I love helping other people learn to build stuff for the web. I previously volunteered time with various WordCamp, Do Action to help them learn how to get their websites out into the world and seen by millions – and that’s not an exaggeration. I also volunteer with a local WordPress meetup at Pune and the WordPress Polyglots team. My time spent helping others is always a highlight in my day.

My Story

I did my engineering in Computer Sciences and later moved to Pune. While in college I happened to come across WordPress in search of a self-hosted multilingual solution for a blog my mom used to write during those days. That’s is how my journey with WordPress and the inspiration for contributions towards the polyglot team started. I started with a simple WordPress site and helped my mom publish to her heart’s content.

I eventually wanted to change a few things about the website, so I searched around until I found the stylesheet and made some minor edits there. It was thrilling! Soon I was spending more time fiddling with my website than I was with publishing, and I knew that working on the web was my calling.

After working as an intern for an ad agency for a bit, I knew I needed to switch and do something more in line with my passions. I had been volunteering time on the WordPress forums helping other bloggers with their website woes, and when a software agency offered me a job as a WordPress developer, I jumped at the opportunity. I quickly moved from forum contributor to web admin to front-end developer and finally community manager.Β 

Get in Touch

I’d love to hear from you! Feel free to reach out about projects you have in mind, other opportunities, or just to chat. I’m friendly and I love meeting new people!